چگونگی صدور حکم ورشکستگی
چگونگی صدور حکم ورشکستگی: تعریف ورشکستگی مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. به عبارت دیگر ورشکستگی عبارت است از حالتی که یک تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است . شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی : مطابق تعریف مذکور از ورشکستگی برای اینکه فرد بتواند از این امر استفاده کند باید د...