بهترین وكیل قراردادها در سعادت آباد

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

مونا ترابی بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

قرارداد، شایع ترین وسیله تملک است: به طور معمول، شخص از راه داد و ستد مالک می شود ؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد از او می گیرد و مالی را که طرف او بدان نیاز دارد واگذار می کند. این داد و ستد از راه تراضی انجام می شود، ولی گاه نیز صورت قرارداد برای اجبار مالک به کار می رود. مانند اینکه دادگاه به ولایت از سوی بدهکار مالی را به طلبکار او تملیک می کند. در حقوق ما از دیرباز پذیرفته شده است که عقد می تواند بدون هیچ تشریفات دیگری سبب انتقال حق مالکیت شود. عقدی را که اثر آن نقل ملکیت است، به اعتبار همین نتیجه، «حقد تملیکی» می نامند: مانند عقد بیع، عقد صلح در مقام تملیک (بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد)، معاوضه، اجاره و قرض.. هبه هم در زمره همین گروه است. با این تفاوت که تملک رایگان صورت می پذیرد و متهب در برابر آنچه به دست می آورد چیزی نمی پردازد. به بیان دیگر، عقد تملیکی ممکن است معوض باشد یا رایگان.

برای بعد از فوت نیز شخص می تواند مالی را به دیگری تملیک کند. وسیله این تملیک «وصیت » است که نظر مشهور فقیهان و نویسندگان حقوقی آن را عقد می داند و قانون مدنی در تأیید همین نظر مشهور اعلام می کند: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود، مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی» (ماده ۸۲۷ ق.م.).

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

وقف را هم به اعتباری باید در زمرۂ عقود تملیکی آورد. درست است که در اثر عقد وقف تملیک مستقیم به شخص معین (موقوف علیه) صورت نمی پذیرد و به همین جهت نیز آن را «فک ملک» نامیده اند (بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد)، ولی از آنجا که نتیجه حبس ملک ایجاد شخصیت حقوقی وقف است و مالکیت عین موقوفه از آن همین شخصیت می شود، می توان چنین تعبیر کرد که وقف سبب ایجاد ملکیت برای آن شخصیت است؛ منتها ملکیتی است محدود و مقید که باید عین مال حبس بماند و منافع آن در راه هدفی خاص به مصرف برسد.

در اثر تملیکی عقد باید به دو نکته مهم توجه داشت:

۱. عقد تابع مفاد تراضی است، پس دو طرف می توانند مفاد عقد را چنان ترتیب دهند که ملکیت ناشی از آن به تأخیر افتد یا مشروط به تحقق رویدادی شود: مانند اینکه در قرارداد فروش اتومبیل شرط شود که با پرداخت آخرین قسط انتقال صورت می پذیرد. همچنین ممکن است موضوع انتقال قابلیت انتقال فوری را نداشته باشد: مانند فروش مال کلی که انتقال پس از تعیین مصداق آن صورت می گیرد و فروش میوه که پس از ایجاد آن انتقال می یابد.

٢. انتقال املاک ثبت شده تنها با سند رسمی و ثبت در دفتر املاک انجام می پذیرد و تراضی دو طرف (عقد) برای انتقال کافی نیست (ماده ۲۲ ق.م.ث.).

با وجود این، اثر مهم و شایع قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک. قانون مدنی نیز در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف می کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری نمایند و مورد قبول آنها باشد و بدین گونه آن را از اسباب ایجاد تعهد می داند. بر مبنای همین تعریف بعضی تملیک را هم به تعهدی تعبیر کرده اند که موضوع آن تملیک است و پس از ایجاد بی درنگ اجراء می شود. احتمال دارد که عنوان «عقود و تعهدات» در قانون مدنی نیز اشاره به همین تحلیل باشد.

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

در هر حال، چنان که در آغاز این گفتار آمد (ش ۱۶۷)، به دلیل وابستگی عقد به تعهد و اهمیتی که این نهاد حقوقی در توزیع عادلانه ثروت دارد، در تدوین کتابهای حقوقی مرسوم شده است که، یا از عقد به عنوان سبب تعهد یاد می کنند (بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد)، با قواعد آن را در بخشی جدای از تعهد و مالکیت می آورند و در اسباب تملک به اشاره از آن می گذرند.

بهترین وکیل قراردادها مونا ترابی

عقد نکاح را نباید در شمار عقود تملیکی آورد، زیرا اثر مهم آن ایجاد پیوند زناشویی میان دو همسر و تشکیل خانواده است. با وجود این، عقد نکاح سبب تملیک مهر به زن می شود و به این اعتبار در اسباب تملک باید از آن یاد کرد. منتها، باید توجه داشت که سبب واقعی الزام شوهر به تملیک مهر حکم قانون است نه عقد، و به همین دلیل سکوت دو طرف عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد (بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد)، تکلیف شوهر را در این باره از بین نمی برد.

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

اثر تراضی دو طرف تنها در باره میزان مهر است نه ایجاد الزام: اگر مهر تعیین شده (مهرالمسمی) عین معین باشد، پس از عقد به ملکیت زن در می آید و استقرار نیم از آن مشروط به وقوع نزدیکی زن و شوهر. ولی، هرگاه مهر مال کلی باشد، بر عهده شوهر قرار میگیرد و او را مدیون زن میکند.

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

در آخرین تحلیل می توان گفت: آنچه سبب تملیک مهر معین به زن می شود قرارداد دیگری است در کنار نکاح که نسبت به اجرای الزام قانونی شوهر به دادن مهر بسته شده است. این قرارداد تبعی به طور معمول همراه با عقد نکاح است، چندان که دیده ساده عرف هر دو عقد را یکی می بیند. ولی، باید توجه داشت که قرارداد راجع به مهر عقد جداگانه ای است که تنها چهره مالی دارد و، در صورتی که موضوع آن عین معین باشد، سبب تملیک آن به زن می شود. به همین جهت نیز ممکن است این قرارداد مالی باطل باشد و نکاح درست.

بهترین وکیل قراردادهای سعادت آباد

در طلاق خلع، زنی که از شوهر کراهت دارد و خواهان جدایی است مالی را به شوهر خود تملیک میکند تا در برابر آن طلاق بگیرد. ماده ۱۱۴۶ ق.م. در تعریف این قسم از طلاق می گوید:

«طلاق خلع آنست که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر با معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد». طلاق مبارات نیز از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است، جز اینکه کراهت در مبارات تنها از سوی زن نیست و شوهر نیز در این احساس با او شریک است. لحن ماده ۱۱۴۶ به گونه ای است که طلاق را در برابر فدیه قرار میدهد و مجموع عمل حقوقی را همچون عقدی معوض ارائه می کند. جمعی از نویسندگان و نظریه پردازان نیز خلع را تابع قواعد معاوضه شمرده و از آن نتیجه گرفته اند که (بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد)، اگر فدیه عین معین باشد و از آن دیگری درآید، طلاق نیز باطل است.

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

با وجود این، تحلیل دقیق تر نشان میدهد که خلع اختلاطی از دو عمل حقوقی است: ۱) طلاق یا ایقاعی که سبب جدایی زن و شوهر می شود (بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد)، ۲) قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر است و در برابر سقوط حق رجوع او قرار می گیرد. پس، بطلان تملیک یا رجوع از آن تنها حق رجوع را به شوهر باز می گرداند و به درستی طلاق صدمه نمی زند

وکیل قراردادها در سعادت آباد

در قانون مدنی نظریه خاصی برای ایقاع وجود ندارد و احکام آن در مصداقها پراکنده است. در فقه نیز بخش معاملات حاوی عقود و ایقاعات است و آثار و احکام این دو عمل حقوقی از هم جدا نشده است. پس، در باب «عقود وتعهدات» باید از ایقاع نیز سخن گفت: در قانون مدنی برای ایقاعی که سبب تملیک شود نمونه مسلمی وجود ندارد و تنها بعضی از نویسندگان وصیت تملیکی را ایقاع شمردهاند. ولی تملک در اثر ایقاع نمونه هایی دارد. مانند حیازت مباح و اخذ به شفعه و فسخ عقد تملیکی حیازت مباح در قانون مدنی و در زمره اسباب تملک عنوان جداگانه ای دارد و ما نیز از آن سخن گفتیم. فسخ عقد تملیکی را نیز باید در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد. پس، تنها شفعه می ماند که عنوان بحث آینده ما است.

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

موسسه حقوقی بین المللی فرشتگان عدالت آریایی با مدیریت بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد سرکار خانم مونا ترابی یکی بهترین موسسات حقوقی جهت تنظیم قرارداهای شما می باشد. این موسسه که متشکل از بهترین وکلای قراردادها  در سعادت آباد می باشد، همواره به عنوان بهترین موسسه حقوقی در سعادت آباد برای دعاوی حقوقی مربوط به قراردادها شناخته شده است. برای اطلاعات بیشتر و تماس با موسسه می توانید به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *